SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

Nasza firma realizuje ją wielu różnych płaszczyznach. Jest ono uwzględniane zarówno w strategii zarządzania, jak i w relacjach z naszymi klientami: trenerami, uczniami i ich rodzicami oraz z innymi partnerami. Pragniemy dzielić się wiedzą odpowiedzialnego podejścia do ekologii i środowiska. Przede wszystkim zaś nasze społeczne zaangażowanie przejawia się w wielu różnorodnych akcjach podejmowanych na rzecz społeczeństwa i środowiska.

Inspirujemy do odpowiedzialnych zmian…

Naszą misją jest inspirowanie firm i kreowanie rozwiązań dla klientów, przynoszących długoterminowe korzyści im i ich otoczeniu. Dla nas odpowiedzialny biznes to szansa na rozwój biznesu budowanego w oparciu o wartości istotne dla kluczowych interesariuszy.  To daje pozytywne efekty obu stronom. Firma zyskuje zaufanie klientów i otoczenia społecznego, zaangażowanie pracowników, lojalność dostawców. Z kolei interesariusze mają możliwość wyrażenia swoich oczekiwań i włączenia się w poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań rynkowych, przyjaznych środowisku i społeczeństwu.

Odpowiedzialny biznes to dla nas podróż, która wciąż stawia firmie nowe wyzwania i inspiruje do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań. Chcemy towarzyszyć naszym klientom w tej przygodzie na wszystkich kluczowych etapach.

Budowa strategii

Efektywna strategia CSR tworzy ramy zarządzania kluczowymi wyzwaniami w obszarze zrównoważonego rozwoju. Jednocześnie daje narzędzia wspierające menedżerów w podejmowaniu codziennych decyzji biznesowych zgodnie z założeniami strategicznym.
Proces opracowania strategii rozpoczynamy od identyfikacji kluczowych zagadnień CSR zarówno dla firmy jak i jej otoczenia. Korzystamy z szerokich doświadczeń w pracy z klientami i znajomości specyfiki tematów branżowych. W procesie identyfikacji zagadnień blisko współpracujemy z kluczowymi menedżerami różnych działów firmy i przedstawicielami kluczowych grup interesariuszy. Proces kończy się opracowaniem matrycy istotności zagadnień CSR dla firmy, dzięki czemu zdefiniowane zostają strategiczne tematy do uwzględnienia w strategii CSR.
Na tej podstawie z zespołem kluczowych menedżerów opracowujemy strategię CSR w pełni zintegrowaną z celami biznesowymi, która z jednej strony minimalizuje ryzyko organizacji w obszarze CSR z drugiej daje możliwość wykorzystania szans np. w perspektywie rozwoju nowych produktów czy usług. W ramach procesu zostają opracowane kluczowe obszary działań i zasady, główne cele i rezultaty a także odniesienie do narzędzi i standardów krajowych i międzynarodowych w obszarze CSR. Kolejnym krokiem dla firmy jest plan wdrożenia strategii.

Wdrożenie strategii

Naszych klientów wspieramy w zakresie projektowania kluczowych procesów i inicjatyw, określenia mierników efektywności z wykorzystaniem standardów międzynarodowych a następnie systemu ich wdrożenia.

Szkolenia i Edukacja

Wdrażając strategię CSR, nie można zapomnieć, że nawet najbardziej efektywna struktura zarządzania czy szczegółowe rozplanowanie działań z zakresu CSR nie zapewnią sukcesu bez zaangażowania pracowników. A to nie jest możliwe bez wiedzy na temat, czym i jak ważnym aspektem prowadzenia biznesu jest CSR we współczesnym świecie.

Wpieramy naszych klientów w projektowaniu i realizacji szkoleń dla różnych zespołów i na różnym poziomie wiedzy w obszarze CSR. W tym celu wykorzystujemy od lat tworzoną bazę dobrych praktyk i inspiracji, a także wykorzystujemy interaktywne metody jak gry symulacyjne czy analizy przypadków.

Firmy mogą również korzystać z otwartych szkoleń w ramach naszych programów edukacyjnych.