Przetargi – pomoc w przygotowaniu i prowadzeniu procesów przetargowych

Kompleksowo obsługujemy proces wyboru oferentów. Przejmujemy za klienta całe spectrum działań: od koncepcji, po opracowanie niezbędnych dokumentów przetargowych (także potwierdzających wiarygodność oferentów), nadania wag poszczególnym kryteriom, po wybór oferentów.

negocjacje przetargowe

Zawsze – przy wszystkich działaniach – współpracujemy z Klientem wspierając go naszą wiedzą i doświadczeniem oraz zapewniając mu kompleksową opiekę.

Zakres współpracy z naszym Klientem rozpoczyna się od bardzo ważnego elementu, a mianowicie uruchomienia procesu przetargowego. W jego skład wchodzą:

 • Opracowanie materiałów,
 • Przygotowanie zaproszeń do składania ofert,
 • Zorganizowanie Komisji Przetargowej,
 • Wybór trybu przetargu,
 • Wybór formy przetargu,
 • Wytypowanie firm, do których zostanie wysłane zaproszenie.

Kolejnym etapem jest uszczegółowienie wymogów, jakie powinny zostać spełnione przez oferentów. Zakres prac na tym etapie przedstawia się następująco:

Przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami, m.in.:

 • Opracowanie wszystkich kryteriów,
 • Opracowanie wykazu dokumentów potwierdzających wiarygodność oferenta,
 • Przedstawienie kwestii dotyczących związania ofertą,

Następnie skupiamy się na stronie technicznej, która jest niezmiernie istotna oraz analizujemy dostarczone przez firmy propozycje współpracy:

 • Przygotowanie wzoru umowy z oferentem,
 • Analiza zapytań otrzymywanych od oferentów,
 • Otwarcie ofert,
 • Badanie ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty
 • Analiza wszystkich dostarczonych dokumentów,
 • Przesłanie pytań uszczegóławiających do oferentów,
 • Analiza otrzymanych odpowiedzi,
 • Przedstawienie wniosków,
 • Propozycja wyboru oferenta.

Na tym nasza współpraca się Nie kończy. Chętnie wspomagamy naszego Klienta w dalszych, wynikających z naturalnego toku działaniach, takich jak:

 • Udział w negocjacjach z poszczególnymi oferentami,
 • Wybór oferenta,
 • Współpraca ze Zleceniodawcą w trakcie realizacji projektu.

Dzięki współpracy z nami, macie Państwo pewność, że realizowany przetarg wyłoni wykonawcę, który na najlepszych warunkach oraz w najlepszym, opisanym w umowie, czasie wykona powierzone mu zadanie. Gwarantujemy to dzięki miernikom, które określamy. Z naszego doświadczenia bowiem wynika, iż wyznaczają one sukces procesu przetargowego, co sprawia, że są nawet ważniejsze od ceny, którą oferent proponuje. Przez pryzmat parametrów najpełniej bowiem można zweryfikować potencjał przyszłego partnera, jego możliwości realizacji powierzonego mu zadania, kapitału zabezpieczającego realizowane przedsięwzięcie, etc.

Zapraszamy do współpracy!