OCENA OKRESOWA

Ocena kompetencji

Szybko rozwijająca się gospodarka oraz potrzeba rynku sprawiła, że współczesne organizacje dostrzegły potencjał zasobów ludzkich. Ludzie wnoszą największy wkład w sukces każdej organizacji. To oni tworzą jej kulturę, atmosferę i wypracowują efekty ekonomiczne. Kluczem do efektywnego wykorzystania ich potencjału w realizacji postawionych celów i zadań jest właściwe poznanie pracowników, czyli rozpoznanie ich możliwości oraz ograniczeń.

W ramach tej usługi proponujemy Państwu przeprowadzenie ocen pracowników Państwa firmy, zarówno średniego jak i wyższego szczebla zarządzania. Oceny pracownicze to jedno z podstawowych narzędzi zarządzania zespołem, pozwalające na efektywne monitorowanie i usprawnianie funkcjonowania pracowników w organizacji.

Proces oceny może być wykorzystywany do zbierania informacji na temat umiejętności, wiedzy i stylów zachowań danej osoby. Wyniki uzyskane podczas takiej oceny, mogą zostać wykorzystane przez kadrę zarządzającą firmy do różnorodnych celów / projektów:
• ewaluacja,
• motywacja pracowników,
• rozwój pracowników, analiza potrzeb szkoleniowych,
• zwiększanie efektywności zespołowej,
• wprowadzanie zmian organizacyjnych.

Jako zewnętrzna firma doradcza gwarantujemy Państwu rzetelne, poufne a przede wszystkim obiektywne przeprowadzenie oceny przez zastosowanie jednej z poniższych metod:

Ocena 360 stopni

to wielostronna, obiektywna ocena kompetencji pracownika w zakresie wyznaczonych obszarów zawodowego funkcjonowania. Podstawą oceny jest informacja zwrotna uzyskiwana od przełożonych, podwładnych, współpracowników a niekiedy również przez klientów/ dostawców. W zależności od zakresu oceny możliwe są badania 360 stopni, gdzie każdy z ocenianych dokonuje samooceny, oraz otrzymuje informacje o sposobie pracy, umiejętnościach od innych oraz odpowiednio 180 stopni, 270 stopni. Ocenie poddawane są wyłącznie kompetencje pracowników (rozumiane jako możliwe do zaobserwowania zachowania) a podstawę do niej stanowią ustrukturalizowane formularze.


Zarządzanie zasobami ludzkimi - ocena 360

Korzyści dla pracodawcy
• Uzyskanie informacji będących podstawą decyzji personalnych w firmie
• Budowanie pozytywnego wizerunku firmy jako przedsiębiorstwa stawiającego na rozwój
• Profesjonalne badanie potrzeb szkoleniowych pracowników

Korzyści dla pracownika
• Zwiększenie świadomości mocnych stron oraz obszarów rozwojowych, umożliwiające poprawienie jakości swojej pracy
• Możliwość samodzielnego tworzenia planu rozwoju
• Poprawa komunikacji z przełożonym

Ocena 180 stopni

Jest to zbliżony sposób oceny pracownika do oceny 360 stopni z tą tylko różnicą, że osoba oceniana jest przez jedynie przez bezpośredniego przełożonego i samego siebie.

Na proces oceny podobnie jak w przypadku oceny 360 stopni, będą się składać następujące etapy:
• przygotowanie kwestionariusza oceny,
• kampania informacyjna poprzedzająca proces oceny,
• szkolenie osób oceniających,
• opracowanie wyników w formie szczegółowego raportu,
• koordynowanie i moderowanie spotkań zapewniających informację zwrotną,
• doradztwo w zakresie planowania dalszego rozwoju pracownika.

Autorskie projekty oceny okresowej

Oceny pracowników są dokonywane przy zastosowaniu coraz lepszych narzędzi i technik. Są już postrzegane jako ważny środek do celu, jakim jest przetrwanie i rozwój organizacji.

Ocena pracy jest istotną częścią skutecznego zarządzania działalnością firmy i efektywnością pracy pracowników. Pracownicy potrzebują informacji zwrotnych, aby wiedzieć, jak zdaniem przełożonego wykonują swoją pracę i jak mogą poprawić uzyskiwane wyniki. Nikt nie planuje, że zostanie niekompetentnym, unikającym pracy pracownikiem. Jeżeli szef uważa, że jego pracownicy są nieefektywnymi i niechętnymi do pracy osobnikami to oznacza że … poniósł klęskę.

Znaczenie oceny pracy

Ocena kompetencji

Dla pracownika:

 • Większe poczucie pewności pracy
 • Docenienie jego pracy
 • Jasne pojęcie o tym czego się od niego oczekuje
 • Informacja zwrotna o tym jak poprawić słabe punkty
 • Jasna informacja o awansie lub nagrodzie

Dla przełożonego:

 • Lepsza kontrola pracy
 • Lepsze stosunki z pracownikami
 • Większe poczucie pewności
 • Stanowi dokumentację postępów pracownika
 • Pomaga w zmianie celów pracownika, jeśli jest to konieczne
 • Jasne kryteria dla podjęcia decyzji o awansie lub nagrodzeniu pracownika.

Dla firmy:

 • Pozwala oszacować niewykorzystany potencjał
 • Zmniejsza liczbę konfliktów między przełożonym i pracownikami
 • Pracownicy identyfikują się z firmą i świadomie realizują jej cele
 • System nagradzania i awansów nie jest przypadkowy