BADANIE SATYSFAKCJI PRACOWNICZEJ

Pracownicy w firmie stanowią jej najważniejszy zasób przyczyniający się do rozwoju i sukcesu firmy, jakości oferowanych produktów i usług.

Samopoczucie pracowników w pracy przedkłada się na wyniki firmy, dlatego też ważne jest utrzymywanie pozytywnej atmosfery i warunków pracy, posiadanie atrakcyjnego środowiska pracy, zaspokajanie potrzeb pracowników, które sprzyjają wykonywaniu obowiązków zawodowych.

Jakie korzyści płyną z badania zadowolenia pracowników?

badania

Badania zadowolenia pracowników są to obiektywne oceny pokazująca pełne i aktualne informacje o:
• słabych i mocnych stronach polityki personalnej
• nastrojach panujących w organizacji
• poziomie świadomości celów strategicznych firmy
• poziomie zadowolenia ze sposobu zarządzania
• przyczynach i miejscach konfliktów

Oferujemy następujące rozwiązania:

Badanie Poziomu Satysfakcji Pracowniczej – jednorazowe kompleksowe badanie poziomu zadowolenia personelu, umożliwia zaplanowanie działań mających na celu wzrost efektywności poprzez wzmocnienie satysfakcji pracowników. Przy reorganizacji pozwala ocenić wpływ zmian na morale pracowników.

Badanie Opinii Pracowników – jednorazowe, doraźne badanie opinii. Jest najlepszą metodą na przygotowanie i zaplanowanie zmian organizacyjnych w taki sposób, który umożliwi szybkie i skuteczne ich wdrożenie.

Systematyczne Monitorowanie Poziomu Satysfakcji i Opinii Pracowników – poprzez zestawienie wyników z kilku badań w danym okresie można określić wpływ zmian z tego okresu na pracowników.

BADANIA ZAANGAŻOWANIA

Zaangażowanie to coś więcej niż tylko wypełnianie swoich obowiązków. To troska o rozwój i przyszłość firmy, to identyfikacja z jej misją i celami. Badanie zaangażowania pozwala na zbadanie, co wpływa na zaangażowanie pracowników.

Dlaczego zaangażowanie pracowników jest coraz ważniejsze dla firm?

Istnieje silna korelacja pomiędzy zaangażowaniem pracowników a lepszymi wynikami finansowymi firmy.

Badania firmy Mc Kinsey bazujące na wskaźniku OHI pokazały, że firmy odnoszące sukces rynkowy cechują się wyższym poziomem kompetencji managerów oraz znacznie większym zaangażowaniem pracowników niż pozostałe firmy. Natomiast firma Gallup zaobserwowała, iż firmy z ponadprzeciętnym odsetkiem pracowników zaangażowanych w porównaniu z innymi firmami dużo mniej narażone były na spadek przychodów podczas ostatniego poważnego kryzysu gospodarczego, który zaczął się w 2007 roku. Firma Hewitt (obecnie Aon Hewitt) opublikowała w 2010 roku wyniki badania z których wynika, że stopa zwrotu (TSR) w firmach o niskim zaangażowaniu była aż o 44% niższa niż przeciętna.

Wysokie zaangażowanie to lepsza obsługa klientów, większa innowacyjność, mniejsze koszty rekrutacji (większa lojalność pracowników), lepsze wykonywanie swojej pracy i duma z pracy w danej organizacji.

BADANIA KOMUNIKACJI WEWNETRZNEJ

badania

Badania komunikacji wewnętrznej jako narzędzie pozwalające wyrazić się pracownikom o firmie w sposób anonimowy, powinno być wykorzystywane tak często, jak często firma chce poznać opinie pracowników, ich pomysły na usprawnienie działań firmy, a także w sytuacji zaistniałych zmian i powstałych w ich wyniku napięć w firmie, zmniejszyć te napięcia.

Jakie korzyści płyną z badania komunikacji wewnętrznej?

Otrzymane wyniki z badania komunikacji wewnętrznej pozwolą na wyeliminowanie narzędzi komunikacji, które są nieefektywne czy też niepożądane przez pracowników.

Trzeba również zdawać sobie sprawę, że badanie komunikacji wewnętrznej nie jest tylko badaniem, lecz narzędziem pozwalającym wpływać na to, co się dzieje w firmie, dlatego też warto badanie takie przeprowadzać wraz z analizą obszarów powiązanych z komunikacją, tj.: kulturą firmy, satysfakcją z pracy, relacjami z przełożonym, identyfikacją z firmą

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Badanie potrzeb szkoleniowych pozwala określić w jakich obszarach i jak duże są luki kompetencyjne zarówno dla pojedynczych pracowników, całych działów czy całej firmy, a wyniki badania są podstawową bazą po podejmowania decyzji HR w zakresie szkoleń i rozwoju pracowników. Dodatkowo, badania potrzeb szkoleniowych pozwalają na zaplanowanie konkretnych działań, które pozwolą zmniejszenie luk kompetencyjnych w celu realizacji strategii firmy.

BADANIA WIZERUNKU PRACODAWCY

Jakie korzyści płyną z badania wizerunku pracodawcy?

Badanie wizerunku pracodawcy pozwala pozyskać informacje o faktycznym stanie wizerunku pracodawcy. Dodatkowo, pomaga podjąć stosowne działania w kierunku budowania pozytywnego wizerunku pracodawcy. Jest to istotne z uwagi na przyciągnięcie najlepszych kandydatów do pracy w firmie – pozwala na prowadzenie lepszych kampanii rekrutacyjnych.

Badanie pozwala na podjęcie decyzji w zakresie:
• kreowania wizerunku pracodawcy
• budowania dobrego wizerunku pracodawcy na lokalnym rynku
• rekomendacji w kwestii zmiany wybranych elementów wizerunku pracodawcy
• wzmocnienia i promocji pozytywnych elementów wizerunku pracodawcy
• wsparcia rekrutacji poprzez m.in. przyciągnięcie dobrych kandydatów
• wzmocnienia motywacji do pracy
• poprawy identyfikacji z firmą
• ograniczenia odejść pracowników

BADANIE EXIT INTERVIEW

badania

Badanie exit interview przeprowadza się w celu:
• poznania poglądu pracownika odchodzącego na temat organizacji, zespołu, przełożonego oraz stanowiska
• otrzymania informacji o o przyczynie odejścia pracownika z organizacji
• poznania oraz zatrzymania w organizacji wiedzy (know-how) pracownika, m.in.: znajomość rynku, branży, klientów,
• złagodzenia konfliktu, gdy był przyczyną odejścia pracownika
• poprawy negatywnego wrażenia oraz rozstania w dobrej atmosferze
• poznania nowych trendów na rynku
• zatrzymania dobrego pracownika
• podsumowania współpracy oraz poznania strefy zmian

Jakie korzyści płyną z badania exit interview?

Wywiad końcowy pozwala:
• ograniczyć prawdopodobieństwo sądowego konfliktu z byłym pracownikiem
• ograniczyć ryzyko utraty własności intelektualnej
• poprawić wizerunek pracodawcy na rynku pracy
• zmniejszyć negatywne wrażenie po odchodzącym pracowniku
• zatrudnić zastępcę polecanego przez odchodzącego pracownika
• utrzymać dobre relacje i znajomość z odchodzącym pracownikiem, aby utrzymać kontakty biznesowe w nowym miejscu zatrudnienia
• usprawnić zarządzanie zasobami ludzkimi poprzez działania naprawcze, bądź strategiczne (np. m.in.: nowe procesy, plany szkoleń).